Seznam výherců - Soutež o produkty Golden Yacca

<Enter article excerpt>

Oznamujeme Vám seznam vylosovaných výherců v soutěži o produkty Golden Yacca.

Výhercům srdečně gratulujeme:


1. cena – Golden Yacca 150g - 27163, Dagmar S., Bohumín
2. cena – Golden Yacca 75g - 23858, Jaroslava J., Holice
zvláštní ocenění – Golden Yacca 22g - 20016, Dagmar I., Třinec

A všem ostatním děkujeme za účast.
Vážíme si Vašeho zájmu o Golden Yaccu.Pravidla soutěže EGYM Bohemia s.r.o. – SOUTEŽ O PRODUKTY GOLDEN YACCA

1. Pořadatelem soutěže je EGYM Bohemia s.r.o., se sídlem v Praze, Na Pankráci 1062/58, PSČ: 140 00, IČ 26211581, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80091 (dále jen “pořadatel)”.

2. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže a je stálým zákazníkem (členem) společnosti EGYM Bohemia s.r.o., a disponuje  evidenčním číslem Golden Yacca.

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže. 

Se sdělením emailu souhlasíte se zasíláním mailů týkajíce zpravodaji a obchodní sdělení spol. EGYM Bohemia.

3. Soutěž probíhá v období od 1. 2. 2019 od 10:00 do 17. 2. 2019 do 14:00 (poslední odpověď, která bude zařazena do soutěže, může být vložena nejpozději v 13:59:59). 

Soutěžící se do soutěže může přihlásit jednoduše, je nutné splnit podmínku: odpovědět e-mailem na adresu egym@egym.cz na soutěžní otázku - Doplněk stravy Golden Yacca od kterého roku je na českém trhu? Zapojením se do soutěže souhlasí soutěžící s pravidly této soutěže. Každý soutěžící se může přihlásit do soutěže pouze jednou během doby konání soutěže.

4.  Výhry: 

1. cena - 1x Golden Yacca 150g
2. cena - 1x Golden Yacca 75g

5. Výherce soutěže bude o výhře informován do 48 hodin od skončení soutěže telefonicky nebo emailem. Za účelem zaslání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail, korespondenční adresa a telefonní číslo) a to prostřednictvím emailu nebo telefonicky. Výhra bude následně rozeslána do 14-ti dní od ukončení soutěže. Pokud výherce nedodá potřebné údaje do 7 dní od ukončení soutěže, tak výhra propadá a ztrácí na ni nárok.

6. Výherci získávají výhry uvedené v bodě 5. 

7. Na výhru nevzniká právní nárok. A výhry není možné soudně vymáhat.

8. Zpracování osobních údajů: účastník soutěže („soutěžící“) uděluje vstupem do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži (jméno, příjmení, e-mail, u výherců též adresa) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochra ně osob ních údajů). Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat a z databáze ho pořadatel soutěže odstraní. Pořadatel je oprávněn za podmínek výše uvedeného zákona zpracovávat osobní údaje prostřednictvím pověřených zpracovatelů. Osobní údaje soutěžících budou v rámci soutěže zařazeny do databáze pořadatele. Mohou být využity pro účely předání výhry v případě výhry soutěžícího dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších právních předpisů, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu dvou let).  Soutěž ící má právo kdykoliv požádat pořadatele o informace, jaké osobní údaje o soutěžícím zpracovává, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Soutěžící má právo požádat pořadatele o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele o vysvět lení nebo požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li pořadatel žádosti soutěžícího podle předchozí věty, má soutěžící i právo se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další případná zvláštní práva soutěžícího upravuje ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s §84 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a místa b ydli&sca ron;tě v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, zejména oznámením výherců. 

9. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.

10. Zasláním příspěvku emailem do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky. Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná online během soutěže a do 30-ti dní od konce soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

V Praze dne 17. 1. 2019