Obchodní podmínky

Prosíme, abyste při objednávání a registraci dbali na zadání přesných údajů, protože na základě těchto údajů bude výrobek zaslán a vyfakturován.

V případě jakýchkoli dotazů nebo vyskytnuvších se problémů se prosím obraťte na naši zákaznickou službu prostřednictvím e-mailové adresy: egym@egym.cz.

Všeobecné obchodní podmínky spol. EGYM Bohemia platí pro nákup v internetovém obchodě www.goldenyacca.cz a jeho podstránkach. Účelem těchto obchodních podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) na straně jedné a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé.

Podmínky používání internetových stránek mohou být čas od času aktualizovány. Aktualizované verze budou umístěny na internetových stránkách www.gondelyacca.cz a okamžitě vstoupí v platnost. Při používání internetových stránek www.goldenyacca.cz byste si měli pravidelně ověřovat, zda Podmínky používání internetových stránek nebyly aktualizovány nebo změněny.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

1. Prodávajícím (provozovatelem) internetového obchodu www.goldenyacca.cz je EGYM Bohemia, s.r.o, Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4, zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 80091. IČO: 26211581, DIČ: CZ26211581.

2. Objednatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží.

3. Objednatel (kupující) v okamžiku odeslání své objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými v době odeslaní své objednávky. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že před uskutečněním své objednávky se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí.

4. Přijetím objednávky zboží ze strany provozovatele dochází k uzavření kupní smlouvy mezi provozovatelem (prodávajícím) a objednatelem (kupujícím), a to na základě potvrzení správné a kompletně vyplněné objednávky elektronickou formou. Po odeslání objednávky na uvedený e-mail bude zasláno potvrzení o přijetí objednávky a později i další informace o stavu objednávky. Všechny potvrzené objednávky jsou závazné. Prodávající má právo zrušit objednávku v případě chybně uvedených anebo neuvedených kontaktních údajů.

5. Místem naplnění kupní smlouvy se rozumí sídlo (bydliště) nebo místo podnikání objednatele uvedené v elektronickém formuláři objednávky. Zboží bude dodáno provozovatelem s využitím služeb třetích subjektů (pošta, kurýrní služba). Dodání zboží se uskuteční jeho předáním objednateli nebo předáním zboží k přepravě smluvnímu přepravci. Vlastnické právo ke zboží přechází na objednatele dodáním zboží pod podmínkou, že bude v plné výši zaplacena kupní cena uvedená v objednávce.

6. Provozovatel dodá zboží objednateli v co nejkratší době po přijetí elektronického formuláře s objednávkou, v dodacích lhůtách uvedených na internetových stránkách provozovatele. Objednatel bere na vědomí, že uvedené termíny dodávek (dodací lhůty) mají pouze orientační charakter. Objednatel souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že si to vyžádají okolnosti. V případě, že provozovatel nebude schopen dodat objednateli veškeré objednané zboží v dohodnutém termínu, vyrozumí objednatele o této situaci v co nejkratší době a oznámí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží, popř. mu navrhne dodání náhradního zboží.

7. V případě, že doručení zboží provádí smluvní přepravce, dává objednatel provozovatelovi právo poskytnout smluvnímu přepravci nezbytné osobní údaje za účelem doručení zboží (jméno/obchodní název, adresa, telefon, e-mail).

8. Při přebírání zboží obdrží objednatel doklad o zaplacení zboží, který je zároveň dokladem o dodání zboží. Doklad o dodání zboží je zároveň objednávkou zboží v písemné podobě.

9. Objednatel jako soukromá osoba (nepodnikatel) má ve smyslu ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dní od doručení zboží. V takovém případě objednatel kontaktuje provozovatele a zašle mu písemné prohlášení (nikoliv elektronickou formou komunikace) o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky (variabilní symbol), data nákupu a čísla svého účtu či přesné adresy pro finanční vypořádání. Objednatel zašle zakoupené zboží v původním stavu jako při převzetí (pojištěné, vhodně zabalené, včetně dokumentace apod.) na své vlastní náklady společně s originálem dokladu o koupi zpět na adresu provozovatele. Provozovatel se zavazuje, že vrátí objednateli cenu zaplacenou za příslušné zboží ve lhůtě 15 kalendářních dní ode dne přijetí vráceného zboží stejným způsobem, jaký byl použit při platbě zboží, nevyžádá-li si objednatel jinak. V případě, že je zboží poškozené, použité, opotřebované nebo neúplné, vyhrazuje si provozovatel právo nepřijmout zboží od objednatele a nevrátit mu zaplacenou částku.

10. Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen. Platí cena, která je uvedena v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. V ceně není zahrnuta poradenská činnost, ani žádné jiné náklady, pokud to není uvedeno v popisu produktu. Cena zboží se určuje podle platného ceníku. Zvýhodněné ceny zboží jsou zřetelně označeny. Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob nebo po dobu uvedenou u zvýhodněné ceny.

11. Odpovědnost za poškození – reklamace
Prodávající neodpovídá za zpožděnou dodávku zboží, kterou zavinil doručovatel (pošta, kurýr) nebo ke které došlo uvedením nesprávné adresy objednatele. Kupující je povinen si prohlédnout zboží při jeho převzetí. Pokud zjistí mechanické poškození obalu zboží, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození, který podepíše společně se zástupcem dopravce. Odpovědnost za poškození během dopravy zboží kupujícímu nese dopravce, jelikož je zboží pojištěné. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo mu bude dodán nový výrobek.

Objednané a doručené zboží je možné bez udání důvodu vrátit do 14 dní od nákupu. Zboží se musí vrátit v původním balení a v neporušeném stavu, včetně obalů a dokladů, které byly dodány společně s ním. V případě, že dodané zboží neodpovídá objednávce, má kupující právo zaslat nepoškozené zboží zpět. Zásilka musí obsahovat i doklad o koupi. Na vrácené zboží vystaví prodávající dobropis do 7 pracovních dní od data přijetí zboží.

EGYM Bohemia s.r.o. je povinna v případě vrácení zboží uhradit celkovou kupní cenu pouze za zboží, které je nepoužité (nepoškozené, s kompletním obsahem) a v původním balení. Pokud se zjistí, že výrobek byl nějakým způsobem používán, EGYM Bohemia s.r.o. je oprávněna po odpočtu přiměřené částky, která vyplyne ze snížení hodnoty zboží, vrátit pouze část celkové kupní ceny zboží.

Pokud nedojde k vrácení zboží v termínu anebo se zboží či jeho obal vrátí poškozené, vyhrazuje si prodávající právo takové zboží nepřijmout. Kupující je v případě vrácení zboží povinen zaslat zboží poštou doporučeně či kurýrem, NIKOLIV NA DOBÍRKU, na adresu EGYM Bohemia, s.r.o, Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4. Před vrácením zboží zpět prodávajícímu je kupující povinen o tom písemně informovat prodávajícího předem na e-mailové adrese: egym@egym.cz. V případě splnění podmínek pro vrácení peněz bude zákazníkovi vrácena celá částka, kterou zaplatil za zboží, do 15 dní od vyřízení žádosti.

Z žádosti o vrácení peněz musí být zřejmé:

  • kdo žádost podává (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu)
  • zdůvodnění nespokojenosti se zbožím
  • datum objednávky
  • komu je žádost adresovaná
  • datum podání žádosti

V případě splnění podmínek pro vrácení peněz bude zákazníkovi vrácena celá částka, kterou zaplatil za zboží, do 15 dní od vyřízení žádosti.

Budete-li mít nějaké dotazy týkající se reklamace zboží, zavolejte prosím na následující telefonní číslo: +420 261 261 631 (od pondělí do čtvrtka od 9:00 do 12:00 h a od 13:00 do 17:00 h., v pátek od 9:00 do 12:00 h. a od 13:00 do 14:00 h.).

12. Všechny přijaté elektronické objednávky zboží se považují za uzavření kupní smlouvy. Objednatel má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoli před expedicí zboží, a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Provozovatel má právo zrušit objednávku v případě nedodání zboží z důvodu vyšší moci, z důvodu ukončení jeho výroby, z důvodu jeho vyprodání nebo z důvodu nemožnosti dodání za cenu, která je uvedená v internetovém obchodě, přičemž ve všech těchto případech provozovatel o tom informuje objednatele. Provozovatel je povinen poskytnout možnost dodání náhradního zboží. Objednatel má právo odmítnout možnost dodání náhradního zboží a odstoupit od objednávky uvedeného zboží. V případě úhrady kupní ceny nebo její části budou při zrušení objednávky vráceny finanční prostředky objednateli ve lhůtě do 15 kalendářních dní stejným způsobem, jaký byl použit při platbě zboží, nevyžádá-li si objednatel jinak.

13. Registrací do systému objednavatel vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami a současně provozovateli dává svůj výslovný souhlas s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) provozovatel zpracoval a uchovával jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, adresa a telefonní číslo a aby tyto osobní údaje byly zařazené do databáze poskytovatele, a to pro účely poskytování služeb, pro účely distribuce a doručování produktů Golden Yacca a na marketingové účely (např. pro informování o nabídkách služeb včetně reklamních nabídek, o akcích, o produktech nebo službách poskytovatele a nebo jeho obchodních partnerů apod.). Objednavatel po odeslání objednávky nebo po registraci může dostávat zprávy o nabídkách výrobků, zvýhodněných nabídkách a službách prodávajícího. Objednavatel může zasílání takovýchto zpráv kdykoliv zrušit přes internetový odkaz, který se nachází v doručovaných e-mailech. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na
dobu trvání smluvního vztahu stran a po dobu dvou (2) let po jeho skončení. Objednatel uděluje souhlas provozovatelovi k poskytnutí osobních údajů zákazníka v nutném rozsahu, resp. na jejich zpracování, prostřednictvím třetích osob, které jsou ve smluvním vztahu s provozovatelem, a to např. společnosti zajišťující dopravu výrobku, za účelem plnění objednávky. Objednatel uděluje poskytovatelovi souhlas k poskytnutí údajů zákazníka, které nejsou osobními údaji, třetí osobě, která je ve smluvním vztahu s poskytovatelem a prostřednictvím které se zákazník do systému registroval. Poskytovatel prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje použije jen k výše uvedeným účelům.

Poučení: Souhlas se zpracováním osobních údajů může objednavatel odvolat kdykoliv písemně (e-mailem, listovní zásilkou) nebo telefonicky a na základně toho provozovatel jeho osobní údaje vymaže ze svojí databáze. Poskytnutí uvedených osobních údajů je dobrovolné, avšak nevyhnutelné pro poskytování služeb, a poskytovatel nemá právní nárok na jejich získání. Zákazník má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo na informace, opis, opravu svých osobních údajů vedených v informačním systému, a to v sídle poskytovatele, stejně tak jako další práva uvedená v § 28 a násl. zákona o ochraně osobních údajů. Ostatní práva a povinnosti stran v souvislosti se zpracováním osobních údajů zákazníka se řídí zákonem o ochraně osobních údajů. V případě neaktuálnosti osobních údajů poskytnutým zákazníkem po splnění účelu, na které byly poskytnuté, nebo v případě odvolání souhlasu, budou tyto osobní údaje zlikvidované. Odvolání souhlasu po dobu trvání smluvního vztahu má za následek ukončení poskytování služeb, přístupu zákazníka do systému a této smlouvy.

Objednavatel a provozovatel se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, především prostřednictvím elektronické pošty a internetové stránky jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. Elektronická forma komunikace není akceptovatelná v případě odstoupení od kupní smlouvy.

14. Objednatel zasláním objednávky potvrzuje, že si přečetl tyto VOP a že s nimi souhlasí v celém rozsahu. Bez ohledu na další ustanovení těchto VOP provozovatel neodpovídá za ušlý zisk objednatele, ztrátu příležitostí ani za žádné jiné nepřímé či následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení kupní smlouvy ani za ztráty vzniklé jiným způsobem. V případě, že kompetentní orgán Slovenské republiky prokáže, že je některé z ustanovení těchto VOP neplatné nebo nevymahatelné, a to jako celek či částečně, zůstávají platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení VOP a zbývající části příslušného ustanovení VOP nedotčené.

15. VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách provozovatele v den odeslání elektronického formuláře s objednávkou, s výjimkou případů, kdy se obě smluvní strany výslovně dohodnou jinak.

Provozovatel si vyhrazuje právo změny těchto VOP. Povinnost písemného oznámení změny VOP je splněná umístěním na internetových stránkách obchodu. Tyto VOP vstupují v platnost 01.12.2016 a plně nahrazují předchozí VOP. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit VOP i bez předchozího upozornění.